รวมเทคนิคปลุก ความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ให้คุณคิดงานเจ๋งๆ เกินใคร

รวมเทคนิคปลุก ความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ให้คุณคิดงานเจ๋งๆ เกินใคร

ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีสามารถมอง ความคิดสร้างสรรค์ ในหลายซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู่รู้ทัน หรือ งานออกแบบ กราฟิก ด้วยหน้าที่การทำงานที่ต้องออกแบบภาพ โฆษณา โลโก้ งานพิมพ์ต่างๆ ต้องอาศัยความ Creative Thinking Skill ตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์

นิยาม ความคิดสร้างสรรค์ คือ

ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่สมองของเราสามารถคิดอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ การมีความสามารถในการนำความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีหรือในชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบและถูกต้อง สิ่งที่เกิดขึ้นคือการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในหลากหลายด้าน

ต้นกำเนิดของคำว่า “Creativity” มาจากภาษาละติน “creo” ซึ่งหมายถึง “การสร้างหรือทำให้เกิด” การคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการที่บุคคลสร้างสรรค์สามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ เช่น ผลผลิต การแก้ไขปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะ และมีค่าที่น่าสนใจ การตีความความใหม่ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์หรือสังคม หรือแวดวงที่เกิดขึ้นของสิ่งใหม่ ๆ การประเมินความค่าของความสร้างสรรค์เกิดขึ้นในทางเดียวกัน คุณสมบัติที่สามารถใช้ในการตีความความใหม่ประกอบด้วย

 • สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
 • สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่อื่น แต่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระ
 • การคิดวิธีดำเนินการใหม่
 • ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป
 • คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
 • เปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น
 • อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับศิลปะ ศิลปิน หรือนักดนตรีเท่านั้น ทุกคนในทุกสายงานและอาชีพสามารถนำทักษะความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันของตนเองได้ การเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราเปิดโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในทุกสิ่งที่ทำในชีวิต

ที่มาของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) เป็นทักษะที่สำคัญในการให้ก้าวหน้าในสังคมและชีวิตประจำวัน ความสามารถในการมองสิ่งต่าง ๆ อย่างแตกต่างและค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เราสามารถพัฒนาและเติบโตเสมอไปในชีวิต ทั้งในด้านการงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัว

ทักษะความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะของกระบวนการคิดในสมองที่สามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและถูกต้อง โดยการนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและสร้างความหลากหลายในชีวิตประจำวัน

ความคิดสร้างสรรค์สามารถปรากฏในหลากหลายรูปแบบ เช่น การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การสร้างงานศิลปะที่น่าสนใจ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจคือ กระบวนการคิดสร้างสรรค์สามารถเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเบื้องต้น การเสริมสร้างส่วนที่น่าสนใจ และการเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว โดยการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นทางเลือกหรือทางเชิงบวกให้กับผู้อ่านจะเป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างอารมณ์ขันและชวนให้ผู้อ่านมีความสนใจในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

วิธีสังเกตุ หรือ ลักษณะของคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์

เมื่อพูดถึงคนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจว่าเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะที่ทำให้พวกเขามีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น อารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ และความสนุกในกระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ คนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์มักมีลักษณะดังนี้:

 • ชอบตั้งคำถามและกระตุ้นความอยากรู้ คนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์มักมีความกระตือรือร้นในการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความรู้และเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ
 • ไม่ยึดติดกับความคิดหรือวิธีเดิมๆ พวกเขามีการคิดแบบ Zero Based Thinking ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ยึดติดกับแนวคิดหรือวิธีคิดที่มีอยู่แล้ว แต่พร้อมที่จะคิดใหม่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์
 • เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของผู้อื่น คนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์มักเคารพและรู้ค่าความคิดของผู้อื่น และเข้าใจความสำคัญของการทดลองและนวัตกรรมในการทำงาน
 • ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พวกเขามีความยืดหยุ่นและกล้าที่จะรับรู้เมื่อเกิดความผิดพลาด และพยายามเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง คนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์มองว่าการรับรู้และการเรียนรู้จากความคิดของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตและพัฒนาตนเอง
 • ไม่ทะนงตัวและเห็นคุณค่าในความถูกต้อง พวกเขาไม่ค่อยโอ้อวดและยึดถือความถูกต้อง แต่จะเต็มใจรับฟังความคิดและเรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อข้ามขั้นตอนท้าย ๆ หรือแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย
 • เรียนรู้อยู่เสมอและกล้าพูดว่า “ฉันไม่รู้” พวกเขายอมรับว่ายังมีสิ่งที่ไม่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตจากการค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเข้าถึงมาก่อน

10 เทคนิค พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 • ตั้งเป้าหมาย

เมื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการตั้งใจที่แน่นอน อย่าเลื่อนเลื่อนการพัฒนาความคิดนี้ไว้ในวันหน้า โดยควรแบ่งเวลาให้พอเพียงในแต่ละวันเพื่อให้มีเวลาในการฝึกฝนทักษะและทำสิ่งที่ทำใจเสมอ

 • ให้รางวัลความอยากรู้อยากเห็น

เมื่อคุณอยากรู้อยากเห็นสิ่งใด ไม่ใช่เพียงแค่คิดอย่างแบบว่าตัวเองควรรู้หรือเปล่า แต่ควรให้ค่าตัวเองและให้โอกาสแก่ตัวเองในการค้นหาความคิดสร้างสรรค์

 • เต็มใจรับความเสี่ยง

ทำการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นการเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่จงยอมรับและตั้งใจในการพัฒนาความสามารถของคุณ แม้ว่าอาจไม่สำเร็จทุกครั้ง แต่นอกจากนี้ คุณยังสามารถพัฒนาและเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น

 • สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

เมื่อคุณมั่นใจในความสามารถของตัวเอง จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเติบโตได้ดี อย่าลืมเชื่อในตนเองและให้ค่าความสำเร็จของคุณ โปรดรับรางวัลตัวเองเมื่อคุณสำเร็จ

 • ขจัดทัศนคติด้านลบ

การมีทัศนคติที่เป็นลบอาจส่งผลกระทบในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควรเน้นการมองหาความคิดและเหตุผลที่ดีเพื่อส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • สู้กับความกลัวการล้มเหลว

การกลัวจะล้มเหลวอาจกักขังความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ จงรับรู้ว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งธรรมดาในการพัฒนา และพยายามทำสิ่งที่คุณต้องการด้วยความมุ่งมั่น

 • หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย

พยายามมองหาวิธีแก้ปัญหาให้หลากหลายและไม่ซ้ำซาก การใช้วิธีเดิมๆอาจจำกัดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ควรท้าทายตนเองในการคิดและค้นหาทางแก้ไขที่ไม่เคยลองมาก่อน

 • ระดมสมอง

การระดมสมองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควรหยุดสัมผัสและวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง โดยการจดบันทึกและสะสมความคิดใหม่ๆจะช่วยให้ความคิดของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้น

 • จดบันทึก

การจดบันทึกช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานและเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 • สะสมความคิด

สะสมความคิดเป็นวิธีที่ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆ ในอนาคต ควรรับรู้และบันทึกความคิดที่มีความน่าสนใจเพื่อนำมาใช้ในงานที่กำลังทำในอนาคต